مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانش آموزان :


- کارنامه تحصیلی سنوات گذشته

- فرم تطبیق

- شناسنامه سلامت

- کپی شناسنامه اولیاء

- کپی شناسنامه دانش آموز

- کپی کارت ملی اولیاء

- تکمیل فرم های ثبت نام

- 4 قطعه عکس 4×3