گزارش مصور اردوی تفریحی - فرهنگی دانش آموزی
مورخ 13 آبان 1395

تصاویر اردو در ادامه مطلب . .  .