با سلام
روز دوشنبه مورخ 19 مهر 1395 ساعت 8 صبح مراسمی با حضور روحانی گرانقدر جناب آقای علوی ( دبیر قرآن آموزشگاه ) در محل آموزشگاه برگزار گردید. 
در ابتدا جناب آقای جعفری  و حاج آقا علوی برای دانش آموزان سخنرانی کردند و سپس زیارت عاشورا خوانده شد و در پایان نیز با توزیع آش نذری پذیرایی شدند . 
تصویر4

تصاویر مراسم در ادامه مطلب . . . . 

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4

تصویر5

تصویر